Skip to main content

GRANDVOICES BOEKINGSVOORWAARDEN

Je hoeft bij GrandVoices niet bang te zijn voor een wurgcontract maar uiteraard hebben we wel boekingsvoorwaarden opgesteld om je voicebooking vlekkeloos te laten verlopen. Zo zijn we beide tevreden met het eindresultaat. Lees op deze pagina onze voorwaarden voor een vlotte en plezierige boeking zonder verrassingen.

ALGEMENE BOEKINGSVOORWAARDEN

Ten behoeve van Opdrachtgevers

ARTIKEL 1. Toepasselijkheid van de voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van GrandVoices stemmenbureau, inclusief stemgebruik en daaraan verbonden activiteiten, vertalingen en tekstbewerkingen.

1.2 Onder “stemgebruik” wordt verstaan het gebruik van een stem voor audiovisuele producties door middel van het in- en/of uitspreken van teksten. Onder “stem” wordt verstaan de persoon van wiens stem gebruik wordt gemaakt.

ARTIKEL 2. Totstandkoming overeenkomsten

2.1 Een overeenkomst komt tot stand nadat de opdrachtgever per e-mail een aanvraag heeft ingediend bij GrandVoices, waarop GrandVoices een prijsopgave verstrekt.

2.2 De overeenkomst komt definitief tot stand wanneer de opdrachtgever per e-mail akkoord gaat met de prijsopgave van GrandVoices.

ARTIKEL 3. Uitvoering van de overeenkomst

3.1 GrandVoices zal de overeenkomst naar beste vermogen uitvoeren. Indien nodig heeft GrandVoices het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, zoals het laten inspreken van de voice-over opname.

3.2 Bij het boeken van een stem, biedt GrandVoices de Uitspraakservice aan. Met de GrandVoices Uitspraakservice kunnen klanten de juiste uitspraak van bijvoorbeeld bedrijfsnamen en specifieke termen inspreken, zodat deze correct worden uitgesproken in de audiovisuele productie.

ARTIKEL 4. Aansprakelijkheid

4.1 GrandVoices is slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag bij toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst. Iedere andere vorm van schadevergoeding is uitgesloten, inclusief indirecte schade of schade wegens gederfde omzet of winst.

ARTIKEL 5. Tarieven

5.1 Alle tarieven van GrandVoices zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

ARTIKEL 6. Privacy

6.1 GrandVoices zal geen persoonlijke gegevens van opdrachtgevers aan derden verstrekken zonder wettelijke plicht.

ARTIKEL 7. Geschillenregeling en toepasselijk recht

7.1 Op deze algemene voorwaarden en op alle daarop berustende door GrandVoices aangegane overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 8. Gebruiksduur en Buy-out

8.1 Indien een opdrachtgever een buy-out heeft afgesproken voor het gebruik van de opname voor een bepaalde duur, zoals bijvoorbeeld één jaar, geldt dat het gebruik na afloop van deze duur niet automatisch wordt verlengd zonder nieuwe overeenstemming en betaling.

8.2 Bij voortgezet gebruik van de opname na de afgesproken duur, is de opdrachtgever verplicht om een nieuwe fee te betalen aan GrandVoices voor het verlengde gebruik van de opname.

8.3 GrandVoices behoudt zich het recht voor om nieuwe tarieven vast te stellen voor verlengd gebruik na de afgesproken duur van de buy-out.

 

BOEKINGSVOORWAARDEN STEM OP LOCATIE

Ten behoeve van Opdrachtgevers

Artikel 1. Toepasselijkheid van de voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van GrandVoices stemmenbureau, inclusief stemgebruik en daaraan verbonden activiteiten, vertalingen en tekstbewerkingen.

1.2 Onder “stemgebruik” wordt verstaan het gebruik van een stem voor audiovisuele producties door middel van het inspreken van teksten. Onder “stem” wordt verstaan de persoon van wie de stem wordt gebruikt.

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen alsmede de vermelde tarieven, geschieden onder het voorbehoud dat de stem beschikbaar is op de door de opdrachtgever verzochte data en tijdstippen. Een overeenkomst tot stemgebruik komt tot stand indien GrandVoices de boeking van de opdrachtgever accepteert.

2.2 Boekingen dienen te geschieden, afhankelijk van de opnamen, aan de hand van lengte van tekst of productie, per spot, per voicemail-productie, per minuut, per uur, per halve of per hele dag.

2.3 Annuleringen door de opdrachtgever tot 48 uur voor stemgebruik waarvan een geluidsopname gemaakt kan worden, worden niet in rekening gebracht. Annuleringen tot 24 uur voor stemgebruik worden voor 50% in rekening gebracht. Bij latere afzegging is het volledige tarief verschuldigd.

Artikel 3. Acceptatie

3.1 Na aankomst van de stem dient de opdrachtgever te controleren of deze stem de door hem bestelde stem is. Indien dit niet het geval is, dient de opdrachtgever dit terstond mede te delen aan de stem alsmede aan GrandVoices. Indien de opdrachtgever overgaat tot stemgebruik, betekent dit acceptatie van de stem.

3.2 Met betrekking tot andere dan ter plaatse gemaakte tekstbewerkingen en/of vertalingen, geldt dat eventuele klachten en reclames binnen 8 dagen na de toezending door GrandVoices, schriftelijk aan GrandVoices dienen te worden gemeld, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht de tekstbewerkingen en/of vertalingen akkoord te hebben bevonden.

Artikel 4. Tijdstip en plaats

4.1 GrandVoices draagt er zorg voor dat de bestelde stem behoudens overmacht wegens ziekte of gerechtvaardigde verhindering van de stem op het door de opdrachtgever aangegeven tijdstip en plaats aanwezig zal zijn. Indien de stem zich niet meldt op het overeengekomen tijdstip heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.

4.2 De tussen partijen overeengekomen leveringstermijnen van vertalingen en tekstbewerkingen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zijn niet bindend.

Artikel 5. Geschiktheid / Conditie stem

GrandVoices boekt de stemmen conform de wensen zoals kenbaar gemaakt door de opdrachtgever. GrandVoices staat er niet voor in dat de bestelde stem de geschiktheid bezit voor het door opdrachtgever beoogde gebruik. In het geval de stem als gevolg van verkoudheid of andere fysieke gesteldheden op het moment van opname niet de juiste conditie bezit, heeft de opdrachtgever het recht de stem te weigeren en de overeenkomst te ontbinden. Zulks dient terstond aan de stem te worden medegedeeld alsmede aan GrandVoices. Indien ondanks voornoemde gesteldheid opnamen worden gemaakt, impliceert dit acceptatie van de stem.

Artikel 6. Werkzaamheden van de stem

6.1 De werkzaamheden geschieden onder regie en verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. De opdrachtgever dient voorafgaande aan de opnamen zijn wensen en verwachtingen met betrekking tot de in te spreken tekst aan de stem kenbaar te maken. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de opnamestudio alsmede van de overige omstandigheden waaronder de opnamen plaatsvinden.

6.2 Tekstbewerkingen en/of vertalingen op advies van de stem van geringe omvang zijn in de tarieven voor het stemgebruik inbegrepen. Zodra de tekstbewerkingen en/of vertalingen ter plaatse meer dan een kwartier in beslag nemen, worden deze tekstbewerkingen en/of vertalingen afzonderlijk in rekening gebracht conform het tarief zoals aangegeven in de tarievenlijst van GrandVoices.

Artikel 7. Gebruiksrecht

7.1 De opdrachtgever heeft het volgende gebruiksrecht met betrekking tot de met de stem vervaardigde opnamen:

  • In het geval van commentaar-opnamen bij bedrijfs- en productpresentaties is het gebruiksrecht, mits binnen de oorspronkelijke context van de opname en voor intern gebruik, voor onbeperkte duur en wereldwijd.
  • In het geval van documentaires geldt een gebruiksrecht van onbeperkte duur in Nederland, mits binnen de oorspronkelijke context van de opname.
  • In het geval van reclamespots voor radio, televisie, particuliere kabelnetwerken en bioscoop geldt een gebruiksrecht van één jaar in Nederland, vanaf de datum van opname.

7.2 Voor al het gebruik anders dan aangegeven in artikel 7.1 dient voorafgaande schriftelijke toestemming van GrandVoices te worden verkregen en zullen afzonderlijke prijzen en repeatfees in rekening worden gebracht.

7.3 In het geval de opdrachtgever een complexe of grotere opdracht wenst uit te voeren, kan GrandVoices naar eigen inzicht een production sheet gebruiken. Deze sheet wordt uitsluitend toegepast indien noodzakelijk voor de opdracht en zal apart worden besproken met de opdrachtgever.

Artikel 8. Geheimhouding

8.1 GrandVoices en de stemmen hebben een geheimhoudingsplicht met betrekking tot alle informatie die zij in het kader van de opdracht van de opdrachtgever vernemen. Adresgegevens en telefoonnummers van de opdrachtgever en de stemmen worden niet zonder toestemming uitgewisseld.

VRAGEN OVER ONZE VOORWAARDEN?

NEEM DAN GERUST CONTACT OP:

    × Chat met ons!